Japanese Society for Process Chemistry

 
  president message
President Takahiko Akiyama (Gakuashuin Univ.)
Honorary President of JSPC

Takayuki Shioiri (Nagoya City Univ.)
Kiyoshi Tomioka (Kyoto Univ.)
Hironao Sajiki (Gifu Pharm. Univ.)

Vice Presidents

Shuji Akai (OsakaUniv.)
Katsuya Tagami (Eisai)
Noriaki Murase(Taisho)

Members

Yasunori Aoyama (Shionogi)
Keiichi Arimoto(Mitsubishi Tanabe)
Shigeru Ieda (Astellas)
Naoto Inakoshi (Towa Pharmaceutical)
Takashi Ohshima(Kyushu Univ.)
Shoji Onogi(Japan Tabacco)
Osamu Onomura(Nagasaki Univ.)
Akio Kayano(Eisai)
Akihiko Kawasaki (Nard Chemicals)
Hiroyuki Kosaka(Nissan Chemical)
Yasuhuro Shimada(FUJIFILM Wako)
Hitoshi Shimizu(Chugai)
Kiyosei Takasu(Kyoto Univ.)
Masaru Takayanagi(Ajinomoto)
Yuki Takeuchi(Kyowa Pharma Chemical)
Takahisa Maruyama(Meiji Seika Pharma)
Noriuiki Nakajima(Toyama Prefectural Univ.)
Yoshitaka Nakamura(DaiichiSankyo)
Norihisa Fukuda(Sumitomo Pharma)
Makoto Funahashi(Kaneka)
Nobuyuki Mase(Shizuoka Univ.)
Hideya Mizufune(Spera Pharma)
Norikazu Miyoshi(Tokushima Univ.)

*1symposiums and lounges, *2 public relations, *3 area forums and liaison,
*4 accountant profession

Auditors

Toshiaki Mase (Institute for Molecular Science)

Honorary@Advisors

Toshiro Konoike (Osaka Synthetic Chemical Laboratories, Inc.)
Shigeru Soda (Office Well SODA)

Advisors

Kunisuke Izawa (Hamari)
Masahiro Ohshima(AMED)
Masahiro Kato
Masakatsu Shibasaki (Microbial Chemistry Research Foundation)
Kin-ichi Tadano (Keio Univ.)
Kuniaki Tatsuta (Waseda Univ.)
Norio Tanaka
Mitsunori Hashimoto (Consultant)

The Japanese Society for Process Chemistry